Komunikaty

Komunikaty

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
738KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie wyborcze
27‑08‑2018 20:22:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o złożeniu wniosku z dnia 20.06.2018r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

22‑06‑2018 09:22:19

Znak: BA.6740.1.351.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 20.06.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: RPS 1 Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zmiany  decyzji Nr 526/2015 z dnia 30.11.2015r. znak: BA.6740.1.533.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego  i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kulczyzna" o mocy przyłączeniowej 998kW, na działce oznaczonej numerem ewid. gruntu 222, obręb 0013 Kulczyzna, gmina Jędrzejów - w zakresie zmiany typu konstrukcji i jej lokalizacji oraz posadowienia stacji transformatorowej.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

23‑05‑2018 09:23:42

Znak: BA.6740.1.237.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 26.04.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek Gminy Oksa w sprawie wydania pozwolenia na realizację zadania pn. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe stawu Brodek w Oksie, na działce oznaczonej numerem ewid. gruntu 74.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

17‑04‑2018 10:39:53

Znak: BA.6740.1.81.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 16.04.2018 r. wydana została decyzja Nr 183/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:

obręb 0010 - działki numer: 151/2, 152/2,

obręb 0011 - działki numer: 2, 3/2, 4/2, 5/3, 7/2, 8/4,10/5, 12/4, 14/4, 16/5, 18/5, 20/4, 22/4, 24/4, 26/5, 28/5, 31/2, 32/2, 33/2, 36/4, 36/6, 37/4, 37/6, 41/7, 41/9, 42/5, 43/2, 44/5, 45/2, 46/7, 50/2, 51/4, 51/6, 55/4, 55/6, 56/5, 57/6, 58/5, 59/2, 60/4, 61/4, 64/2, 69/4, 69/6, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2, 150/4, 150/6, 150/8, 151/2, 151/3, 210, 211/2, 211/4, 211/5, 212/8, 212/10, 212/11, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 214/1, 215/1.

W ramach zamierzenia budowlanego realizowana będzie:

- budowa układu komunikacji drogowej wraz ze zjazdami, chodnikami oraz drogą   wewnętrzną;

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

- budowa instalacji oświetlenia ulicznego;

- budowa kanału technologicznego;

- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;

- budowa przepustów pod zjazdami oraz dwóch przepustów pod drogą.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

22‑02‑2018 10:54:54

Znak: BA.6740.1.81.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 13.02.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek inwestora - Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33A, 28-300 Jędrzejów w sprawie wydania pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:151/2, 152/2, 2, 3/2, 4/2, 5/3, 7/2, 8/4,10/5, 12/4, 14/4, 16/5, 18/5, 20/4, 22/4, 24/4, 26/5, 28/5, 31/2, 32/2, 33/2, 36/4, 36/6, 37/4, 37/6, 41/7, 41/9, 42/5, 43/2, 44/5, 45/2, 46/7, 50/2, 51/4, 51/6, 55/4, 55/6, 56/5, 57/6, 58/5, 59/2, 60/4, 61/4, 64/2, 69/4, 69/6, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2, 150/4, 150/6, 150/8, 151/2, 151/3, 210, 211/2, 211/4, 211/5, 212/8, 212/10, 212/11, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 214/1, 215/1, położonych w Jędrzejowie, obręb 0011.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

20‑02‑2018 13:13:45

Znak: BA.6740.1.66.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 05.02.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek inwestora - ANT ENERGY Sp. z o.o. Cedzyna 30, 25-900 Kielce w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 373, położonej w miejscowości Brzegi, gmina Sobków.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń

08‑02‑2018 10:54:13

INFORMACJA

 

Starosta Jędrzejowski uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego organy są właściwe w sprawach gospodarowania wodami, w tym m.in. wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych. Wobec powyższego wnioski ww. sprawach należy składać do właściwych jednostek organizacyjnych Wód Polskich. Teren powiatu jędrzejowskiego znajduje się w obszarze działania:

  • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

tel. (12) 62-84-130, www.krakow.rzgw.gov.pl

z Zarządem Zlewni w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

  • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

tel. (22) 58-70-211, www.warszawa.rzgw.gov.pl

z Zarządem Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Szczegółowy wykaz oraz zakres zadań jednostek organizacyjnych Wód Polskich wraz z adresami ich placówek został podany na ww. stronach internetowych.

Z up. Starosty

mgr Wojciech Król

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

08‑02‑2018 10:37:03

INFORMACJA

 

Starosta Jędrzejowski uprzejmie informuje, iż z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.).

Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy o odpadach podlegają zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach:

a) posiadacze  odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujący odpady,

c) sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach.

Ww. podmioty są obowiązane do złożenia przedmiotowego wniosku (wzór wniosku dostępny: www.bdo.mos.gov.pl), w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Przed rozpoczęciem działalności podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

 

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostę Jędrzejowskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod adresem:

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/702-baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami-bdo

Z up. Starosty

mgr Wojciech Król

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

12‑05‑2017 09:15:26

Znak: BA.6740.1.195.2017

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 11.05.2017 r. wydana została decyzja Nr 192/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych wraz z instalacjami: elektryczną i technologiczną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 225/3, 225/4, 223, 226, 227/1, 227/2, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Renata Marcinkowska , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2019 13:03:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive