Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.jedrzejow.finn.pl dostęp: Jednostki Organizacyjne Powiatu/Zarząd ../zamówienia../na dostawy


Jędrzejów: Zakup i dostawa około 1500 ton soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego
Numer ogłoszenia: 115351 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Stefana Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861426, faks 041 3861171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa około 1500 ton soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa około 1500 ton soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego. Przewidywana ilość jest określona na cały okres obowiązywania umowy, czyli do 30.04.2016 r. Zamawiający będzie określał ilość dostawy soli oraz termin każdej partii oddzielnym zamówieniem. Zamawiający zastrzega, że zrealizuje nie mniej niż 80 % zamierzonego zamówienia. Dostarczona sól powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960). Sól powinna posiadać pozytywną opinię techniczną podmiotu uprawnionego do wystawiania takiej opinii oraz posiadać atest higieniczny wystawiony przez podmiot uprawniony do wystawiania takiego atestu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tych dokumentów przez cały okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności opinii technicznej IBDiM oraz atestu PZH na każdym etapie umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.44.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.finn.pl dostęp: Jednostki Organizacyjne Powiatu/Zarząd ../zamówienia../na dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów Dział Zamówień Publicznych; pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów Dział Zamówień Publicznych; pok. nr 4 / NIE SEKRETARIAT/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie