Nieodpłatna Pomoc Prawna


INFORMACJA O DOKONYWANIU ZGŁOSZEŃ KORZYSTANIA Z PORAD PRAWNYCH ORAZ ZMIANIE SIEDZIBY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SĘDZISZOWIE

 

W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) informuję o możliwości dokonywania zgłoszeń i uprzedniego umówienia wizyty dotyczącej uzyskania nieodpłatnej porady prawnej telefonicznie

w Małogoszczu pod numerem tel.  41 385 51 35

w Sędziszowie pod numerem tel. 41 381 11 29.

w godzinach pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Zakres podmiotowy beneficjentów  pomocy do 31.12.2018 r. pozostaje bez zmian.

Niezależnie od powyższego informuję, iż z dniem 3 września 2018 r.  punkt  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  w Sędziszowie  zmienia swoją siedzibę i będzie mieścić się w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20,
zaś porady świadczone będą w godz. 900 - 1300.

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM

 

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tj.Dz. U. z 2017r. poz. 2030).
 • Zakres podmiotowy – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

KTO SKORZYSTA Z BEZPŁATNYCH PORAD

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 

 • Zakres przedmiotowy – art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

JAKIE ZAGADNIENIA OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmie następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą, urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

NA CZYM POLEGA POMOC PRAWNA

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawnej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pismw postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • kobiecie, która jest w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością zgłoszeń

 

 • Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione – art. 4 ust. 2-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w  nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

Jakie dokumenty winna przedłożyć osoba zamierzająca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia - przedkładają dokument stwierdzający tożsamość
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny   – przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny.
 • kombatanci – przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani – przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego.
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.
 • kobiety w ciąży - przedkładając dokument potwierdzający ciąże.

 

UWAGA

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

     Powiatowy system nieodpłatnej pomocy prawnej:

Osoby uprawnione do skorzystania z poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać taką pomoc w następujących punktach umiejscowionych na terenie Powiatu.:

 

 • Punkt w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 tel. 41- 381 10

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Sędziszów.

 

 • Punkt w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3 a28 - 366 Małogoszcz, czynny w dniach poniedziałek – środa oraz piątek w godz. 900- 1300, w czwartek w godz. 1500 – 1900 tel. 41- 386 01 17.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Małogoszcz.

 

 • Punkt w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9,

28-300 Jędrzejów zlecony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji TOGATUS PRO BONO” w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300. Porad prawnych udzielają adwokaci zatrudnieni przez Fundację tel. 41- 386 58 00.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  26‑01‑2017 10:18:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  26‑01‑2017 10:18:10
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2018 12:34:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive