RODO


Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nazwa:

Starosta Jędrzejowski

Adres:

Ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów

Telefon:

+48 41 386 37 41

Email:

powiat@powiatjedrzejow.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Imię i Nazwisko:

Mariusz Piskorczyk

Telefon:

+48 41 386 37 41

Email:

mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/ach:

Realizacji zadań z zakresu:  edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru,

gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, działalności w zakresie telekomunikacji.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 lit. e, ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) z późn. Zmianami oraz inne przepisy prawa krajowego dotyczącego działania Samorządu Powiatowego.

 1. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

na podstawie przepisów o archiwach państwowych, stosując Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i przepisów prawa.

 1. Podanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wywiązanie z obowiązku prawnego.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. Podanie danych jest:

obowiązkowe na podstawie przepisów prawa w celu wykonywania zadań publicznych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  29‑05‑2018 11:06:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  29‑05‑2018 11:06:29
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2018 11:10:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie