RODO


Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO" i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Jędrzejowski (dalej: my). Mamy siedzibę w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, kod pocztowy 28-300. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 41 386 37 41 lub mailowo: powiat@powiatjedrzejow.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 41 386 37 41 za pomocą poczty elektronicznej – email: mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl
 3. Starosta Jędrzejowskie (Administrator) może przetwarzać Twoje dane w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostę Powiatu Jędrzejowskiego – art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. wykonywania zawartej z Toba umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Twoich danych będą:
  1. Ty i Twoi pełnomocnicy;
  2. podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenie przetwarzania danych;
  3. podmioty uprawnione do odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (tj. pkt. 3) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania i okresu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
   Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa;
  2. konieczne w celu załatwienia sprawy, a ich niepodanie uniemożliwi jej załatwienie;
  3. konieczne do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie;
  4. dobrowolne, jeżeli do celu przetwarzania jest potrzebne wyrażenie Twojej zgody. 
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  29‑05‑2018 11:06:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  29‑05‑2018 11:06:29
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2019 11:37:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie