Konsultacje społeczne


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

21‑01‑2019 08:02:26

ZARZĄD POWIATU W JĘDRZEJOWIE OGŁASZA

konsultacje dotyczące  projektu uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na terenie  Powiatu Jędrzejowskiego

 

  • CEL I TERMIN KONSULTACJI
  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem konsultacji opracowanego na podstawie art. 42 a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 995zpóźn. zm.)
  2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Jędrzejowskiego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie.
  • ZASADY I FORMY KONSULTACJI
  1. Konsultacje polegają na zapoznaniu się organizacji pozarządowych i uprawnionych podmiotów z projektem uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowiew sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz ewentualne przedłożenie opinii w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem formularza konsultacji (ankiety).
  2. Projekt uchwały podlegającej konsultacji oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacje PublicznejStarostwa Powiatowego w Jędrzejowie. www.powiatjedrzejow.pl w zakładce „konsultacje społeczne” i na stronie internetowej Starostwa pod adresem  www.jedrzejow.pl  w zakładce „ogłoszenia” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 na tablicy ogłoszeń.
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składaćw terminie od 18 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. do godz. 15.30 za pośrednictwempoczty elektronicznej (skan formularza) na adres: radapowiatu@powiatjedrzejow.pl, bądź w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów(pokój Nr 10. I piętro). W tytule należy wpisać : „Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Powiat Jędrzejowski.
  5. Komórką  organizacyjną Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rady i Zarządu Powiatu
  6. Konsultacje mają charakter opiniodawczym, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Jędrzejowskiego.

                                                                                                                                       Starosta Jędrzejowski

                                                                                                                                              Paweł Faryna

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik zip Formularz konsultacji
18‑10‑2018 14:46:07

Formularz konsultacji „Rocznego programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
802KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Konsultacje społeczne - „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2025”
10‑01‑2016 21:01:05

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców powiatu jędrzejowskiego na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron powiatu, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.
Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Planie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnioną ankietę prosimy o przesłania na adres email: powiat@powiatjedrzejow.pl (wpisując
w temacie „ankieta”) lub dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83 lub ul. Armii Krajowej 9 (sekretariat) w terminie do 20 stycznia 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Kalemba
email: informatyk@powiatjedrzejow.pl
, w dniu:  10‑01‑2016 20:55:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  10‑01‑2016 20:55:38
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2021 14:21:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie