Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 352).
Ustawa implementuje zasady ponownego wykorzystywania wyznaczone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE.L 345 z 31.12.2003) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. U. UE. L.2013.175.1).
Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (art. 2 ust.1).
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2).
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie (art. 5).
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę
3) składa ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
4) odmawia, na podstawie decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się, jeśli informacja (art. 21):
1) nie została udostępniona w BIP,
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące informacje:
1) nazwa podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na których ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
7) wskazanie okresu, nie dłuższego niż 12 m-cy, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym (art. 21 ust.2).
Wzór wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego celem ponownego jego wykorzystania dostępny w zakładce „wniosek”.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Jeżeli dla danej informacji publicznej-  udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie lub na wniosek - nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o:
1) źródle (w postaci dopisku o treści: „Źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie”), czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego,
2) przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (jeżeli przetworzenie wystąpiło) z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji,
3) w przypadku informacji udostępnionej na wniosek – czy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone.
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Zakres odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie za przekazywane informacje sektora publicznego
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie
Informacje sektora publicznego przekazuje się w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art.16).
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 17 ust. 1).
Przy ustalaniu opłat w przypadku załatwiania takich wniosków będą brane pod uwagę w szczególności takie czynniki jak:
1)    czas przygotowania informacji sektora publicznego, liczony według stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem,
2)    materiały użyte w celu przygotowania informacji sektora publicznego zgodnie z wnioskiem,
3)    wartość nośnika na którym zostanie zapisana informacja sektora publicznego,
4)    należności związane z dostarczeniem informacji sektora publicznego.
Termin rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie
Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. (art. 21 ust.6).
Czas na rozpatrzenie przez podmiot zobowiązany wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 22).
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie odmawia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:
1) na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 6 ust. 1),
2) ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy (art. 6 ust. 2),
3) jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw (art. 6 ust.3),
4) gdy wytwarzanie informacji sektora publicznego przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem (art. 6 ust. 4 pkt 1),
5) gdy informacje sektora publicznego związane są z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie (art. 6 ust.4 pkt 2),
6) gdy dotyczy informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), prawa do baz danych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych), prawa do odmian roślin (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin),  prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmiot zobowiązany (art. 6 ust.4 pkt 3).
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie  nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust.2).
Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. (art. 23 ust.2-3).
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270, z późn. zm.) (art. 25).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  17‑04‑2007 08:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2017 12:57:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie