Petycje


Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


Podmioty uprawnione do składania petycji


Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Jędrzejowskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

 

 Forma petycji


Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,

- wskazanie adresata petycji,

- określenie przedmiotu petycji.

 Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Starosty Jędrzejowskiego lub Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Rozpatrywanie petycji


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia

 

Miejsce składania petycji


Petycje skierowane do Starosty Jędrzejowskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego, składne za pośrednictwem Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, można w szczególności:

1.    przesłać listownie, na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów;

2.    przesłać elektronicznie na adres: powiat@powiatjedrzejow.pl ;

3.    przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP);

4.    złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

 

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji


Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycja dotycząca wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne - podtrzymać w jak największym stopniu.

08‑02‑2024 09:35:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja dotyczy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów.

06‑12‑2023 13:14:24
Dokumenty:
Plik pdf Petycja dotyczy wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów.
06‑12‑2023 13:16:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycje dot. wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów.
08‑02‑2024 09:41:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
666KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja rodziców uczniów uczęszczających do ZS w Sędziszowie w sprawie zorganizowania dojazdów dzieci do szkoły i odjazdów powrotnych.

13‑10‑2023 10:09:44
Dokumenty:
Plik pdf Petycja w sprawie zorganizowania dojazdów dzieci do szkołi i odjazdów powirotnych.pdf
13‑10‑2023 10:11:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozpatrzenie petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Zielonki w sprawie zorganizowania dojazdów dzieci.pdf
30‑10‑2023 13:03:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
595KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja mieszkańców wsi Ludwinów gm. Małogoszcz w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych dokończenia budowy chodnika w stronę miejscowości Kozłów

03‑10‑2023 08:47:30
Dokumenty:
Plik pdf Petycja mieszkańców Ludwinów gm. Małogoszcz.pdf
03‑10‑2023 08:48:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Mieszkańców Ludwinowa w Gminie Małogoszcz.pdf
17‑10‑2023 08:38:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Jędrzejowie w 2022 roku

22‑09‑2023 10:35:01
Dokumenty:
Plik doc Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Jędrzejowie w 2022 roku.doc
22‑09‑2023 10:36:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Jędrzejowie w 2022 roku.pdf
22‑09‑2023 10:41:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja prezkazana przez Radę Powiatu w Jędrzejowie celem rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu w Jędrzejowie dotycząca mieszkańców miejscowości Nowa Wieś o dokonanie remontu drogi powiatowej Nr 1139T

03‑07‑2023 15:25:15
Dokumenty:
Plik pdf Przekazanie petycji przez Radę Powiatu w Jedrzejowie.pdf
03‑07‑2023 15:28:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie petycji.pdf
19‑09‑2023 13:42:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
512KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja mieszkańców miejscowości Nowa Wieś o dokonanie remontu drogi powiatowej Nr 1139T

25‑04‑2023 09:39:43
Dokumenty:
Plik pdf Petycja mieszkańców miejscowości Nowa Wieś o dokonanie remontu drogi powiatowej Nr 1139T.pdf
25‑04‑2023 09:41:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedż na petycję mieszkańców wsi Nowa Wieś.pdf
19‑06‑2023 09:36:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja mieszkańców ul. Przypkowskiego w Jedrzejowie w sprawie zyznaczenia tzw. wysepek i odnowienia pasów opodal przystanku autobusowego

20‑03‑2023 10:11:17
Dokumenty:
Plik pdf Petycja.pdf
20‑03‑2023 10:24:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję.pdf
28‑03‑2023 13:21:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

27‑02‑2023 15:10:53
Dokumenty:
Plik pdf Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.pdf
27‑02‑2023 15:11:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję, w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności..pdf
16‑05‑2023 09:04:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
332KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Pająk
email: lukasz.pajak@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741
, w dniu:  20‑11‑2015 09:02:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  20‑11‑2015 09:02:18
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2024 09:36:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive