Petycje


Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


Podmioty uprawnione do składania petycji


Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Jędrzejowskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

 

 Forma petycji


Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,

- wskazanie adresata petycji,

- określenie przedmiotu petycji.

 Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Starosty Jędrzejowskiego lub Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Rozpatrywanie petycji


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia

 

Miejsce składania petycji


Petycje skierowane do Starosty Jędrzejowskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Jędrzejowskiego, składne za pośrednictwem Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, można w szczególności:

1.    przesłać listownie, na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów;

2.    przesłać elektronicznie na adres: powiat@powiatjedrzejow.pl ;

3.    przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP);

4.    złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

 

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji


Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycja dotycząca budowy sali gimnastycznej.

21‑12‑2021 14:07:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja w interesie publicznym w zakresie uruchomienia linii komunikacyjnej obejmującej przewozy pasażerskie na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

21‑09‑2021 07:05:17
Dokumenty:
Plik pdf petycja_898009.pdf
21‑09‑2021 08:01:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo - odpowiedź.pdf
14‑12‑2021 12:00:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała rady Powiatu nr XXXI-225-2021.pdf
14‑12‑2021 12:00:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
608KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w tym RODO

12‑02‑2021 10:34:13
Dokumenty:
Plik pdf Petycja z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w tym RODO.pdf
12‑02‑2021 10:35:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję dotyczącą RODO.pdf
12‑02‑2021 10:35:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowosci Wolica

05‑02‑2021 07:04:33
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Wolica.pdf
05‑02‑2021 07:05:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Wolica.pdf
10‑02‑2021 14:50:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Jasionna

12‑01‑2021 10:12:47
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Jasionna.pdf
12‑01‑2021 10:13:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
641KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Jasionna.pdf
09‑02‑2021 08:01:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycje.pdf
24‑02‑2021 12:44:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Kulczyzna

12‑01‑2021 10:12:15
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Kulczyzna.pdf
12‑01‑2021 10:12:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
631KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Kulczyzna.pdf
09‑02‑2021 08:01:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowościach Łyskaów pod Lasem, Łysaków Drugi i Łysaków Kawęczyński

12‑01‑2021 10:11:07
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Łysaków.pdf
12‑01‑2021 10:12:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
686KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Łysaków.pdf
09‑02‑2021 08:00:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycje.pdf
24‑02‑2021 12:44:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Raków

12‑01‑2021 10:10:28
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Raków.pdf
12‑01‑2021 10:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
685KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Raków.pdf
09‑02‑2021 08:00:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Mnichów

12‑01‑2021 10:09:50
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Mnichów.pdf
12‑01‑2021 10:10:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
647KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Mnichów.pdf
09‑02‑2021 08:00:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Petycja do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Podchojny

12‑01‑2021 10:09:19
Dokumenty:
Plik pdf Petycja Podchojny.pdf
12‑01‑2021 10:09:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
681KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie - Podchojny.pdf
09‑02‑2021 07:59:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycje.pdf
24‑02‑2021 12:44:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  20‑11‑2015 09:02:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2021 14:09:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive