Nieodpłatna Pomoc Prawna


Zamiana harmonogramu pracy Powiatowego
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Małogoszczu

Uprzejmie informuję, że z dniem 15 kwietnia 2019 r. Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Małogoszczu, zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu  ul. Jaszowskiego 3”A” czynny będzie w robocze dni tygodnia w sposób następujący:

Poniedziałek, Środa, Piątek  - w godz. 900 - 1300

Wtorek, Czwartek – w godz. 1500 - 1900

 

Sekretarz Powiatu

Julian BaranInformacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 roku


na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2030
 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego  funkcjonują trzy Powiatowe Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z  czego:

 • 1 punkt prowadzony przez Powiat, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego usytuowany w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów, 
 • 2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową, w których  świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, usytuowane w Małogoszczu  ul. Jaszowskiego 3A,
   28-366 Małogoszcz oraz w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 1. doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. osoba, która:
  1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które Powiat zamierza uruchomić w ciągu 2019 r. obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawniona , problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie ewentualnego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 386 40 40 czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon,  po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w przypadku jego uruchomienia w ciągu 2019 roku).

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1. ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów  Poniedziałek –Piątek od. 9.00 do 13.00 Radcowie i adwokaci

                 

 

2. ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów Poniedziałek – Piątek od. 9.00 do 13.00 Punkt powierzony do prowadzenia

     przez Stowarzyszenie Sursum Corda

 

3. ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek od 9.00 do 13.00, Czwartek od 15.00 do 19.00 Punkt powierzony do prowadzenia przez Stowarzyszenie Sursum Corda

                  

           

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub ewentualne poradnictwo obywatelskie (uruchomione w ciągu 2019 roku) czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie Powiatu.

Edukacja prawna  świadczona przez Stowarzyszenie Sursum Corda, której powierzono prowadzenie punktów w Sędziszowie i w Małogoszczy obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Stowarzyszenie Sursum Corda zadeklarowało uruchomienie w ciągu 2019 r. rozszerzenie świadczonych usług prawnych o nieodpłatną mediację.

Mediacja - jest metodą , w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, Gospodarczych.

Obywatele nie tylko uczestniczą w życiu publicznym w ramach konsultacji lecz także mogą proponować zmiany w obowiązującym stanie prawnym poprzez inicjatywę ustawodawczą.

Inicjatywa ustawodawcza, zgodnie z art. 118 konstytucji przysługuje grupie 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, natomiast tryb postępowania w sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli określa ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. 1999, Nr 62, poz. 688 ze zm.). Inicjatywa ustawodawcza nie może dotyczyć:

 1. projektu ustawy budżetowej oraz ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów publicznych – inicjatywę posiada wyłącznie Rada Ministrów (art. 221 Konstytucji),
 2. projektu ustawy o zmianie Konstytucji – inicjatywa przysługuje grupie obejmującej co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senatowi oraz prezydentowi (art. 235 ust. 1 Konstytucji).

Obywatele mają również możliwość wpływu na lokalną inicjatywę uchwałodawczą. Zgodnie z§ 41 ust. 4 Statutu Powiatu  Jędrzejowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/280/2018  z dnia 18 października 2018 r. grupa mieszkańców w liczbie 300 osób może zainicjować obywatelska inicjatywę uchwałodawczą (tj. złożyć projekt uchwały Rady Powiatu)
Projekt  wniesionej uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Powiatu na najbliższej sesji po jego złożeniu nie później jednak niż po upływie trzech miesięcy.

 

 

SEKRETARZ POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

                                                                                                                                   JULIAN BARAN

 

 

INFORMACJA O DOKONYWANIU ZGŁOSZEŃ KORZYSTANIA Z PORAD PRAWNYCH ORAZ ZMIANIE SIEDZIBY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SĘDZISZOWIE

 

W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) informuję o możliwości dokonywania zgłoszeń i uprzedniego umówienia wizyty dotyczącej uzyskania nieodpłatnej porady prawnej telefonicznie

w Małogoszczu pod numerem tel.  41 385 51 35

w Sędziszowie pod numerem tel. 41 381 11 29.

w godzinach pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Zakres podmiotowy beneficjentów  pomocy do 31.12.2018 r. pozostaje bez zmian.

Niezależnie od powyższego informuję, iż z dniem 3 września 2018 r.  punkt  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  w Sędziszowie  zmienia swoją siedzibę i będzie mieścić się w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20,
zaś porady świadczone będą w godz. 900 - 1300.

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM W 2018 R.

 

 • Podstawa prawna – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tj.Dz. U. z 2017r. poz. 2030).
 • Zakres podmiotowy – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

KTO SKORZYSTA Z BEZPŁATNYCH PORAD

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 

 • Zakres przedmiotowy – art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

JAKIE ZAGADNIENIA OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmie następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy rodzinne,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą, urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

NA CZYM POLEGA POMOC PRAWNA

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawnej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pismw postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • kobiecie, która jest w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością zgłoszeń

 

 • Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione – art. 4 ust. 2-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w  nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

Jakie dokumenty winna przedłożyć osoba zamierzająca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia - przedkładają dokument stwierdzający tożsamość
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny   – przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny.
 • kombatanci – przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani – przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego.
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.
 • kobiety w ciąży - przedkładając dokument potwierdzający ciąże.

 

UWAGA

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

     Powiatowy system nieodpłatnej pomocy prawnej:

Osoby uprawnione do skorzystania z poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać taką pomoc w następujących punktach umiejscowionych na terenie Powiatu.:

 

 • Punkt w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 tel. 41- 381 10

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Sędziszów.

 

 • Punkt w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3 a28 - 366 Małogoszcz, czynny w dniach poniedziałek – środa oraz piątek w godz. 900- 1300, w czwartek w godz. 1500 – 1900 tel. 41- 386 01 17.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Małogoszcz.

 

 • Punkt w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9,

28-300 Jędrzejów zlecony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji TOGATUS PRO BONO” w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300. Porad prawnych udzielają adwokaci zatrudnieni przez Fundację tel. 41- 386 58 00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
867KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
597KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
341KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Kalemba
email: informatyk@powiatjedrzejow.pl
, w dniu:  26‑01‑2017 10:18:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  26‑01‑2017 10:18:10
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2019 12:54:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive