Pomoc dla niepełnosprawnych


PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JĘDRZEJOWIE

§ 1
Przystosowanie budynków Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie wykonuje swoją działalność w trzech budynkach znajdujących się przy ulicy 11 Listopada 83, Armii Krajowej 9 i Okrzei 49b (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Budynki przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków wyposażone są w podjazdy , powierzchnia schodów i podjazdów jest antypoślizgowa. Budynek przy ulicy Armii Krajowej posiada dodatkowo windę docierającą na wszystkie kondygnacje, wyposażoną w przyciski umieszczone na wysokości umożliwiającej jej obsługę osobie niepełnosprawnej. Na parterze ww budynków znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone min. w stosowne uchwyty.
Na parkingach przed budynkami Starostwa wyznaczone są i oznakowane miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

§ 2
Zasady i tryb postępowania przy obsłudze osoby niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna przybywająca do Urzędu przy ul. 11 Listopada 83 lub przy
ul. Armii Krajowej 9 może skorzystać z pomocy pracownika punktu informacyjnego mieszczącego się na poziomie parteru w tych budynkach. Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną, w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia telefonicznie pracownika merytorycznego Wydziału właściwego do jej załatwienia. Po zakończeniu obsługi, pracownik udziela osobie niepełnosprawnej wszelkiej pomocy celem bezpiecznego opuszczenia budynku i ewentualnego doprowadzenia do środka lokomocji, którym osoba ta przybyła do Urzędu.

§ 3
Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu obsługiwane są poza kolejnością po okazaniu legitymacji.

§ 4
1.Wszyscy pracownicy Starostwa zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi
na osoby, po których zachowaniu lub wyglądzie można domniemywać, że są osobami
niepełnosprawnymi. Zainteresowanie to obejmuje nie tylko teren budynku Urzędu, ale także
- o ile to możliwe- teren przed wejściem do budynku.
2.Każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie niezależnie od ustalonej
procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy
załatwianiu spraw w Urzędzie.


PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM
W JĘDRZEJOWIE

(dotyczy osób wymienionych w Ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1242 z późn. zmianami )

§ 1

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające
w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej mogą korzystać przy załatwianiu spraw w Urzędzie z następujących uprawnień:
a/ z pomocy osoby przybranej,
b/ z pomocy wyznaczonego pracownika posługującego się językiem migowym,
c/ z usług w postaci środków wspierających komunikowanie się takich jak:
- poczty elektronicznej : e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
- faksu : ul. 11 Listopada 83
tel./fax. 041 386 37 41/42
ul. Armii Krajowej 9
tel./fax 041 386 58 00
ul. Okrzei 49B
tel/fax 041 386 36 00 w.24
- elektronicznej skrzynki podawczej PEUP - http://pzjedrzejow.peup.pl - odwołanie do
niej umieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego
www.powiatjedrzejow.pl
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
- osobiście w siedzibie - Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83,
- Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie , ul. Armii Krajowej 9,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
ul. Okrzei 49 B.

§ 2

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw
w Urzędzie.
Pomoc może być ograniczona wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ).


§ 3

1.Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2.Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 można wnieść pisemnie na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Procedury za pomocą środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w § 1 pkt c.

3. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej , w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usługi.

5. Osoba realizująca świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy:

a/ zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej;
b/ osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

6. Urząd udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

§ 4
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru.

§ 5

W sprawach nie ujętych w niniejszych Procedurach należy odnieść się do przepisów Ustawy o języku migowym.


W załączeniu :
- Wniosek o udostępnienie usługi pomocy w komunikowaniu się,
- Rejestr tłumaczy języka migowego - ze strony BIP Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

Plik docx Karta usługi
26‑04‑2015 19:20:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuszczek
email: tomasz.luszczek@powiatjedrzejow.pl tel.:413863741 fax: 413863741
, w dniu:  26‑04‑2015 19:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  26‑04‑2015 19:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2017 10:38:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie