Zasady uchwalania budżetu

Zasady uchwalania budżetu Powiatu Jędrzejowskiego.

Uchwała Nr IX/64/07
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art.53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), uchwala się co następuje.

§ 1

1. Zarząd Powiatu opracowuje i przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu według określonego niniejszą uchwałą trybu pracy.
2. Poprzez czynność "przedkłada" należy rozumieć złożenie projektu budżetu wraz z wymaganą a określoną niniejszą uchwałą dokumentacją Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 2

1. W toku prac nad przygotowaniem projektu budżetu z Zarządem Powiatu współpracują:
- Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego
- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
- Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.


2. W terminie do 15 września Skarbnik Powiatu podaje dla podmiotów wymienionych w ust. 1 wskaźniki wg założeń i postanowień Zarządu Powiatu do opracowania materiałów planistycznych.
3. W terminie do 30 września podmioty wymienione w ust. 1 przygotowują materiały planistyczne dotyczące realizacji ich zadań a w szczególności:
- przewidywane wykonanie roku bieżącego,
- prognozowane dochody z uwzględnieniem ich źródeł i działów,
- prognozowane wydatki z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnieniem ich rodzajów,
- prognozowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych oraz powiatowych funduszy celowych.
4. Materiały planistyczne powinny zawierać:
- dane o charakterze liczbowym, a także projekty planów rzeczowych ze szczegółową kalkulacją sporządzoną z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przewidywanego wskaźnika inflacji,
- wnioski pochodzące od podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu powiatu, niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku i są one podstawą do sporządzenia przez Zarząd Powiatu projektu budżetu.

§ 3


1. Projekt uchwały budżetowej powiatu określa:
1) prognozowane dochody według źródeł ich pochodzenia z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu jednostki,
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.
b) wydatków majątkowych.
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu,
4) przychody i rozchody budżetu powiatu,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
7) plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,
8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
10) upoważnienia dla zarządu jednostki do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków do limitu roku budżetowego lub limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
13) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań powiatu,
14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
2. W projekcie uchwały budżetowej mogą być zawarte:
1) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu,
2) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art.188 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu.

§ 4


1. Wraz z projektem budżetu Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu następujące materiały informacyjne:
- objaśnienia,
- informację o stanie mienia komunalnego.
2. Objaśnienia do projektu dochodów i wydatków zawierają:
1) omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2) omówienie poszczególnych wydatków z wyszczególnieniem:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych (w tym inwestycyjnych),
c) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
d) dotacja dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem powiatu,
e) dotacji dla innych podmiotów.
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych (pożyczek),
3. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:
1) dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przyjmuje w formie uchwały zarządu, a następnie przekazuje wraz z wymaganymi niniejszą uchwałą materiałami do:
- Rady Powiatu,
- RIO w Kielcach
najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła projekt uchwały wraz z materiałem informacyjnym do prac w komisjach stałych Rady.
3. Komisje obradują nad projektem budżetu na posiedzeniach komisji podczas których wypracowują i kierują wnioski do Zarządu Powiatu.
4. W przypadkach zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w projekcie istnieje obowiązek wskazane przez Komisję źródła jego sfinansowania.
5. Zarząd Powiatu rozpatruje zgłoszone wnioski i zajmuje stanowisko w przedmiocie sprawy. Wnioski nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają uzasadnienia ze strony Zarządu.
6. Wnioski poszczególnych Komisji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu są podstawą do oceny i sformułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu
7. W porządku obrad Sesji Rady Powiatu na której będzie rozpatrywany projekt uchwały budżetowej powinny być uwzględnione następujące punkty:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
- odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6

Uchwałę budżetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§7

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XV/106/2000 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  10‑09‑2007 18:56:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2007 18:56:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive