Komunikaty

Komunikaty

Informacja o złożeniu wniosku z dnia 15.11.2019r. w sprawie pozwolenia na budowę

20‑11‑2019 15:04:53

Znak: BA.6740.1.659.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 15.11.2019 r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz dotyczący pozwolenia na przebudowę instalacji młyna węgla nr 2 do wymogów ATEX w miejscowości Małogoszcz, na działce numer ewidencyjny 3357/17 (obręb 0001).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZŁOTE GRYFY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO - WNIOSEK
01‑10‑2019 14:12:54

W tym roku po raz piętnasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”. Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października. Uroczysta gala z wręczeniem wyróżnień odbędzie się 22 listopada.

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty powiatu jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu powiatu jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. lokalny rozwój gospodarczy;
2. działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej;
3. edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych;
4. ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu;
5. działalność samorządowa i administracja publiczna.
O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą: przewodniczący – z urzędu funkcję tę pełni przewodniczący Rady Powiatu, zastępca przewodniczącego – z urzędu starosta jędrzejowski, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.
Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez: stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie, grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
Wniosek-zgłoszenie należy adresować na ręce przewodniczącego Kapituły Honorowej (przewodniczącego Rady Powiatu).
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie to: dane osobowe bądź nazwa kandydata do wyróżnienia; uzasadnienie wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję powiatu; podpisy podmiotów zgłaszających; zgodę kandydata na wszczęcie procedury wyróżnienia.
Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

06‑09‑2019 14:21:38

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.09.2019 r. wydana została decyzja Nr 482/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych  z eksploatacji oraz budowę szczelnej płyty żelbetowej przeznaczonej do przechowywani i magazynowania pojazdów oraz szczelnego placu pod sektor magazynowania odpadów pochodzenia z demontażu pojazdów, szczelnego systemu kanalizacji ścieków przemysłowych z odprowadzeniem poprzez separator ropopochodnych do projektowanego zbiornika bezodpływowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 589/20, położonych w Sędziszów, obręb 0002.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:15:44

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 25.06.2019 r. wydana została decyzja Nr 331/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy  0,99 MW na działce oznaczonej numerem 29/1 w miejscowości Stara Olszówka, gmina Wodzisław, obręb 0035.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:08:22

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 389/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na chów brojlerów indyczych o maksymalnej obsadzie 13700 szt. (328,9 DJP), zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 8m3, zbiornika na ścieki technologiczneo pojemności do 8m3, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, energetycznego, instalacji zbiornikowej gazu propan-butan 2x 6700 l wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazowąw zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 360/3, położonej w miejscowości Lasków, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0014.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektur

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

24‑07‑2019 11:00:21

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 18.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 384/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zagrody rolniczej w skład której wejdą:

  • ferma drobiu składająca się z 10 kurników przeznaczonych do chowu kur mięsnych o maksymalnej obsadzie 720000 szt. (2880DJP),
  • 20 silosów na paszę,
  • budynek socialno – bytowy,
  • budynek kotłowni,
  • budynek stodoły i konfiskatora,
  • zbiornik przeciwpożarowy o pojemności do 200m3,
  • zbiorniki na ścieki sanitarne o pojemności 5m3 każdy – 3 sztuki.

w zabudowie zagrodowej MR na działce oznaczonej numerem 661, położonej w miejscowości Potok Wielki, gmina Jędrzejów, obręb ewidencyjny 0026.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

05‑07‑2019 13:02:55

Znak: BA.6740.1.242.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 360/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8316 MW, na działce nr ewidencyjny 22/2 położonej w miejscowości Jasionna, gmina Jędrzejów (obręb 0011).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 68 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2019 15:07:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie