Komunikaty

Komunikaty

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

13‑02‑2020 14:11:40

BA.6740.1.64.2020

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 06.02.2020r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: TAMAX Sp. z o.o. w Sędziszowie, o pozwolenie na budowę sortowni odpadów komunalnych i kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach, w skład którego wchodzą: budynek sortowni odpadów, płyta do kompostowania odpadów i zbiornik na odcieki z płyty kompostowania odpadów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 84/6, 84/9, 85/4, 86/4 i 86/7 położonych w miejscowości Borszowice, obręb 0004, gmina Sędziszów.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia / przejęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 209 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Lubcza gm. Wodzisław

10‑02‑2020 15:35:37
Dokumenty:
Plik pdf SgPXE17020020715410.pdf
10‑02‑2020 15:37:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SgPXE17020020715400.pdf
10‑02‑2020 15:37:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

16‑01‑2020 08:43:49

Znak: BA.6740.1.13.2020

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach dodziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 10.01.2020r. wpłynął do tut.organu wniosek Inwestora: Pana Karola Głowy o pozwolenie na budowę ośrodka wypoczynkowo-konferencyjnego, wyposażonego w bazę noclegową i konferencyjno-gastronomiczną, zaplecze parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek o numerze ewidencyjnym gruntu 404/3 i 404/4 położonych w miejscowości Sokołów Dolny, gmina Sobków.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

11‑12‑2019 11:27:17

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 06.12.2019 r. wydana została decyzja Nr 671/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku browaru do produkcji piwa, budynku kotłowni, budynku chaty grillowej z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną: WLZ energii elektrycznej, zewnętrzną instalacją kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjno – odparowującym wraz z utwardzeniem terenu stanowiącym dojścia, dojazdy i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach oznaczonych numerami 398, 399, 400, 401, 402, położonych w miejscowości Bełk, obręb ewidencyjny 0001, gmina Imielno.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

05‑12‑2019 09:32:23

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 04.12.2019 r. wydana została decyzja Nr 664/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę instalacji młyna węgla nr 2 do wymogów ATEX w miejscowości Małogoszcz, na działce numer ewidencyjny 3357/17 (obręb 0001).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku z dnia 15.11.2019r. w sprawie pozwolenia na budowę

20‑11‑2019 15:04:53

Znak: BA.6740.1.659.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 15.11.2019 r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz dotyczący pozwolenia na przebudowę instalacji młyna węgla nr 2 do wymogów ATEX w miejscowości Małogoszcz, na działce numer ewidencyjny 3357/17 (obręb 0001).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc ZŁOTE GRYFY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO - WNIOSEK
01‑10‑2019 14:12:54

W tym roku po raz piętnasty zostaną przyznane statuetki „Złotych Gryfów”. Termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia upływa 31 października. Uroczysta gala z wręczeniem wyróżnień odbędzie się 22 listopada.

Wyróżnienie statuetką „Złotego Gryfa” jest przyznawane na mocy uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie z 20 kwietnia 2005 roku dla osób i instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty powiatu jędrzejowskiego. Nawiązująca swą symboliką do herbu powiatu jędrzejowskiego statuetka przyznawana jest w następujących dziedzinach (kategoriach) życia publicznego społeczności powiatowej:
1. lokalny rozwój gospodarczy;
2. działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej;
3. edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych;
4. ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu;
5. działalność samorządowa i administracja publiczna.
O tym, kto zostanie uhonorowany „Złotym Gryfem” decyduje Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą: przewodniczący – z urzędu funkcję tę pełni przewodniczący Rady Powiatu, zastępca przewodniczącego – z urzędu starosta jędrzejowski, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.
Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia o przyznaniu wyróżnienia, dokonuje ich ocen, podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia mogą być składane przez: stałe Komisje Rady Powiatu, Zarząd Powiatu, organy wykonawcze gmin tworzących powiat jędrzejowski, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w powiecie, grupy stałych mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 100 osób.
Wniosek-zgłoszenie należy adresować na ręce przewodniczącego Kapituły Honorowej (przewodniczącego Rady Powiatu).
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie to: dane osobowe bądź nazwa kandydata do wyróżnienia; uzasadnienie wyróżnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasług w danej kategorii wpływających na rozwój i promocję powiatu; podpisy podmiotów zgłaszających; zgodę kandydata na wszczęcie procedury wyróżnienia.
Laureat otrzymuje statuetkę „Złotego Gryfa” oraz dyplom stanowiący potwierdzenie wyróżnienia.

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

06‑09‑2019 14:21:38

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.09.2019 r. wydana została decyzja Nr 482/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych  z eksploatacji oraz budowę szczelnej płyty żelbetowej przeznaczonej do przechowywani i magazynowania pojazdów oraz szczelnego placu pod sektor magazynowania odpadów pochodzenia z demontażu pojazdów, szczelnego systemu kanalizacji ścieków przemysłowych z odprowadzeniem poprzez separator ropopochodnych do projektowanego zbiornika bezodpływowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 589/20, położonych w Sędziszów, obręb 0002.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 71 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2020 14:29:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie