Kodeks etyki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie

z dnia 26.05.2011r.

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

w JĘDRZEJOWIE

 

Zasady ogólne

§ 1

 1. Kodeks Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, zwany dalej Kodeksem Etyki oparty na podstawowych wartościach: prawdzie, uczciwości, godności, lojalności, sprawiedliwości, szacunku –opracowany w formie dokumentu i wdrożony w życie – służy uporządkowaniu dotychczas stosowanych zwyczajowo w urzędzie zasad etyki i powszechnie przyjętych moralnych norm postępowania.
 2. Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o:
  1. Urzędzie lub PUP – należy rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie;
  2. Dyrektorze PUP –należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, a w przypadku jego nieobecności ZastępcęDyrektora;
  3. Kodeksie –należy przez to rozumieć Kodeks Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie;
  4. Pracowniku, pracowniku samorządowym – należy przez to rozumiećpracownika zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, bez względu na zajmowane stanowisko, podstawęnawiązania stosunku pracy, rodzaj i czas trwania umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy;
  5. Kliencie/interesancie – należy przez to rozumiećosobęfizycznąi prawną (w szczególności: bezrobotnych, partnerów rynku pracy, organy i jednostki samorządu terytorialnego, organy i instytucje rzędowe, instytucje rynku pracy, instytucje dialogu społecznego etc.), która załatwia sprawęlub współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy;
 3. Kodeks Etyki wyznacza standardy postępowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków służbowych.
 4. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne sąstosowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie podczas wypełniania codziennych obowiązków służbowych.
 5. Wszyscy pracownicy składają oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejście w życie. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.
 6. Pracownik nowo przyjęty składa oświadczenie o zapoznaniu sięz Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

Zasady szczegółowe

§ 2

(Zasada praworządności)

 1. Pracownik realizuje swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, zgodnie z zasadą praworządności, stosując regulacje, wytyczne i procedury określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora PUP, wykorzystując w jak najlepszy sposób swoją wiedzęi umiejętności.
 2. Pracownik dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz do poznania wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy.
 3. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

§3

(Zasada niedyskryminowania)

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące sięw takiej samej sytuacji sątraktowane w porównywalny sposób.
 2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
 3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religięlub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależnośćdo mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

§ 4

(Zasada współmierności)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik dąży, aby przyjęte działania były współmierne do obranego celu i wykonywanego zadania.
 2. Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
 3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 5

(Zakaz nadużywania uprawnień)

 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów i zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
 2. Pracownik nie powinien korzystaćz uprawnieńdla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.
 3. Pracownik nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów w celach prywatnych.
 4. Pracownik nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich do osiągnięcia korzyści materialnych lub osobistych – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§ 6

(Zasada bezstronności i niezależności)

 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje sięod wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes materialny.
 3. Wyłączanie się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

(Zasada obiektywizmu)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki iprzypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

§ 8

(Zasada uczciwości)

Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

§ 9

(Zasada uprzejmości)

 1. W swoich kontaktach z klientami, innymi instytucjami do których pracownik został upoważniony oraz współpracownikami, pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara siębyćmożliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie w zakresie powierzonych mu obowiązków służbowych i wydanych upoważnień.
 2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje klienta do pracownika właściwego.
 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 10

(Zasada współodpowiedzialności)

 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji, wiedząc że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale i skutecznych.
 2. Pracownik racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem PUP i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 3. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 4. Pracownik jest zobowiązany do:
  1. zachowania lojalności w kontaktach ze zwierzchnikami oraz gotowości do wykonywania poleceń służbowych,
  2. współpracy z innymi urzędnikami w celu jak najlepszego wykonania powierzonych zadań,
  3. kierowania się obiektywizmem w ocenie współpracowników,
  4. dbania o integralność środowiska pracy, chronienia reputacji zawodowej współpracowników, nie wypowiadania się w sposób krzywdzący dla nich, ani nie wydawania na ich temat opinii niezgodnych z prawdą,
  5. dbania o atmosferę sprzyjającą sprawnemu wykonywania powierzonych zadań, zapobiegając napięciom w pracy.
 5. Pracownik godnie zachowuje sięw miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą i stosownym, schludnym ubiorem harmonizującym z powagą urzędu nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Powiatowego UrzęduPracy w Jędrzejowie.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
 2. Kadra kierownicza jest zobligowana do bieżącego monitorowania realizacji dyspozycji zawartych w Kodeksie Etyki przez podległych pracowników oraz propagowania przyjętych wartości, postaw i zasad etyki zawodowej.
 3. Pracownik, na skutek nagannej postawy, nieodpowiedniego zachowania w miejscu pracy, jak i poza nim naraża się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych, narusza wartości i normy określone w niniejszym Kodeksie Etyki.
 4. Dyrektor PUP wobec pracowników, którzy nie przestrzegają podstawowych obowiązków pracowniczych objętych postanowieniami niniejszego Kodeksu Etyki,podejmuje decyzje odnośnie konsekwencji służbowych, a w uzasadnionych przypadkach także inne czynności przewidziane przepisami prawa.
 5. Niniejszy Kodeks Etyki jest aktem prawa wewnętrznego Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie i zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.

 

 

 

Kodeks etyki

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Drozd Kamil , w dniu:  31‑05‑2011 09:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2019 14:19:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive