O jednostce, statut PUP

O jednostce, statut PUP


Statut
Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, zwany dalej w treści PUP, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Jędrzejowskiego.
 2. Siedzibą PUP jest miasto Jędrzejów.
 3. Obszarem działania PUP jest powiat jędrzejowski obejmujący swoim zasięgiem:
 • Miasto i Gmina Jędrzejów
 • Miasto i Gmina Małogoszcz
 • Miasto i Gmina Sędziszów
 • Gmina Imielno
 • Gmina Nagłowice
 • Gmina Oksa
 • Gmina Słupia Jędrzejowska
 • Gmina Sobków
 • Gmina Wodzisław
 
 1. Powiatowy Urząd Pracy używa pieczęci podłużnej o treści:

Powiatowy Urząd Pracy
28-300 Jędrzejów
ul. Okrzei 49B
tel/fax (041) 38-63-893
tel. (041) 38-65-492

§ 2

 1. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie : ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej (Dz. U. z 1998r. Nr 166, poz. 1247), ustawy z dnia 13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn.zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.), regualminu organizacyjnego PUP uchwalonego przez Zarząd Powiatu, niniejszego statutu.


Rozdział II
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy


§ 3

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wykonuje zadania:
 • opracowywanie i realizacja programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w obowiązujących przepisach,
 • pozyskiwanie i gospodarownie środkami finansowymi na realizaję zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
 • inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizaji bezrobotnych,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 •  współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Jędrzejowie w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • wydawanie decyzji o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP w Jędrzejowie,
 • opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

§ 4

Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, organami rządowej administracji ogólnej, radami zatrudnienia, organami jednostek samorządu terytorialnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego, zarządami funduszy celowych.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja
 

§ 5

 1. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Powiatu.
 2. Dyrektora PUP powołuje Starosta Jędrzejowski - w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5- letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
 3. Starosta odwołuje Dyrektora PUP po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jędrzejowie wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu rady. Zgoda Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.
 4. Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.
 5. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora PUP lub na jego wniosek innych pracowników urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 6. Dyrektor PUP wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Urzędu oraz osoby przebywające na jego terenie.
 7. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora PUP wykonuje Starosta Jędrzejowski.
 8. Dyrektor PUP wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników PUP.
 9. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PUP regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Zasady funkcjonowania urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład określa Regulamin Organizacyjny PUP uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jędrzejowie.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa


§ 6

 1. Zasady gospodarki finansowej PUP określają odrębne przepisy.
 2. PUP zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 3. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, uchwalony przez Radę Powiatu w Jędrzejowie.
 4. Za całość gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor PUP.
 5. Dyrektor PUP może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
 6. PUP prowadzi obsługę finansowo - księgową realizowanych przez siebie zadań.
 7. Nadzór nad prowadzoną przez PUP gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu w Jędrzejowie.
 8. Dyrektor PUP realizuje zadania określone ustawą "o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy.
 9. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 10. Dyrektor PUP składa sprawozdanie z działalności PUP Zarządowi Powiatu w Jędrzejowie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 7

 1. Nadanie niniejszego Statutu następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku "o finansach publicznych" /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ - w drodze stosownej uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie.
 2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Informacja wytworzona przez:
Drozd Kamil , w dniu:  01‑02‑2008 10:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2017 14:19:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive