Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

Komunikaty

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

05‑07‑2019 13:02:55

Znak: BA.6740.1.242.2019

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 05.07.2019 r. wydana została decyzja Nr 360/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8316 MW, na działce nr ewidencyjny 22/2 położonej w miejscowości Jasionna, gmina Jędrzejów (obręb 0011).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój  Nr 3 w godzinach pracy Urzędu).

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

inż. Piotr Kossakowski

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie Powiatu

09‑05‑2019 21:34:08
Dokumenty:
Plik pdf Informacja -raport o stanie Powiatu.pdf
15‑05‑2019 09:33:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu_604066.pdf
20‑05‑2019 11:17:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór zgłoszenia.pdf
09‑05‑2019 21:39:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 363/11 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Jakubów gm. Imielno

28‑03‑2019 14:55:18
Dokumenty:
Plik pdf SgPXE17019040915161.pdf
09‑04‑2019 14:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SgPXE17019040915160.pdf
09‑04‑2019 14:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie realizuje projekt nr RPSW.08.05.01-26-0004/17 pn. "Fabryka Szans" od dnia 01.01.2018 r. Partnerem Wiodącym w projekcie jest KLS Partners.

05‑03‑2019 13:53:20
Projekt ma na celu wsparcie placówek oświatowych będących jednostkami
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, tj. Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w
Jędrzejowie. Projekt przyczyni się do rozwoju uczniów realizujących
kształcenie w tych placówkach oraz do rozwoju jakości kształcenia w ww
placówkach ze względu na doposażenie w sprzęt i adaptację pomieszczeń.
Partnerem Wiodącym w projekcie jest KLS Partners."
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie wyborcze
27‑08‑2018 20:22:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o złożeniu wniosku z dnia 20.06.2018r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

22‑06‑2018 09:22:19

Znak: BA.6740.1.351.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 20.06.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek Inwestora: RPS 1 Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie zmiany  decyzji Nr 526/2015 z dnia 30.11.2015r. znak: BA.6740.1.533.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego  i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Kulczyzna" o mocy przyłączeniowej 998kW, na działce oznaczonej numerem ewid. gruntu 222, obręb 0013 Kulczyzna, gmina Jędrzejów - w zakresie zmiany typu konstrukcji i jej lokalizacji oraz posadowienia stacji transformatorowej.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

23‑05‑2018 09:23:42

Znak: BA.6740.1.237.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 26.04.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek Gminy Oksa w sprawie wydania pozwolenia na realizację zadania pn. Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe stawu Brodek w Oksie, na działce oznaczonej numerem ewid. gruntu 74.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę

17‑04‑2018 10:39:53

Znak: BA.6740.1.81.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Jędrzejowski zawiadamia, że w dniu 16.04.2018 r. wydana została decyzja Nr 183/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:

obręb 0010 - działki numer: 151/2, 152/2,

obręb 0011 - działki numer: 2, 3/2, 4/2, 5/3, 7/2, 8/4,10/5, 12/4, 14/4, 16/5, 18/5, 20/4, 22/4, 24/4, 26/5, 28/5, 31/2, 32/2, 33/2, 36/4, 36/6, 37/4, 37/6, 41/7, 41/9, 42/5, 43/2, 44/5, 45/2, 46/7, 50/2, 51/4, 51/6, 55/4, 55/6, 56/5, 57/6, 58/5, 59/2, 60/4, 61/4, 64/2, 69/4, 69/6, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2, 150/4, 150/6, 150/8, 151/2, 151/3, 210, 211/2, 211/4, 211/5, 212/8, 212/10, 212/11, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 214/1, 215/1.

W ramach zamierzenia budowlanego realizowana będzie:

- budowa układu komunikacji drogowej wraz ze zjazdami, chodnikami oraz drogą   wewnętrzną;

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

- budowa instalacji oświetlenia ulicznego;

- budowa kanału technologicznego;

- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;

- budowa przepustów pod zjazdami oraz dwóch przepustów pod drogą.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 (I piętro, pokój Nr 16) w godzinach 7.30 - 15.30.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie pozwolenia na budowę

22‑02‑2018 10:54:54

Znak: BA.6740.1.81.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Starosta Jędrzejowski informuje, że w dniu 13.02.2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek inwestora - Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33A, 28-300 Jędrzejów w sprawie wydania pozwolenia na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu:151/2, 152/2, 2, 3/2, 4/2, 5/3, 7/2, 8/4,10/5, 12/4, 14/4, 16/5, 18/5, 20/4, 22/4, 24/4, 26/5, 28/5, 31/2, 32/2, 33/2, 36/4, 36/6, 37/4, 37/6, 41/7, 41/9, 42/5, 43/2, 44/5, 45/2, 46/7, 50/2, 51/4, 51/6, 55/4, 55/6, 56/5, 57/6, 58/5, 59/2, 60/4, 61/4, 64/2, 69/4, 69/6, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2, 150/4, 150/6, 150/8, 151/2, 151/3, 210, 211/2, 211/4, 211/5, 212/8, 212/10, 212/11, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 214/1, 215/1, położonych w Jędrzejowie, obręb 0011.

Z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

mgr inż. Paweł Olszak

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 60 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Haczyk , w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: bip@powiatjedrzejow.pl tel.:041 386 37 41 fax: 041 386 37 42
, w dniu:  17‑04‑2007 08:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2019 13:12:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive