Ochrona danych osobowych


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 656-171-17-82
Dane do kontaktu:
pocztą tradycyjną na adres : ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów,
tel. 41 380-23-74, fax: 41 386-38-93,
e-mail: kije@praca.gov.pl 
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Piskorczyk, tel. 665586173, adres email: biuro@opentech.com.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), do celów realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz innych ustaw.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie oraz skorzystania z form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznie.
 6. Dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 7. Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
 8. Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże na podstawie Pani/Pana danych osobowych z Pani/Pana bezpośrednim interaktywnym udziałem jest wyznaczany profil pomocy określający właściwy ze względu na Pani/Pana potrzeby zakres form pomocy określonych w Ustawie.
 9. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla pracodawców


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że:
 1. Administratorem danych w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 656-171-17-82
Dane do kontaktu:
pocztą tradycyjną na adres : ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów,
tel. 41 380-23-74, fax: 41 386-38-93,
e-mail: kije@praca.gov.pl 
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Piskorczyk, tel. 665586173, adres email: biuro@opentech.com.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.
 2. Dane w tym dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), do celów realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz innych ustaw.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane w tym dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznie.
 6. Dane w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 7. Pracodawcy przysługuje prawo dostępu  do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
 8. Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - ogólna

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że:
 1. Administratorem danych w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 656-171-17-82
Dane do kontaktu:
 • pocztą tradycyjną na adres : ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów,
 • tel. 41 380-23-74, fax: 41 386-38-93,
 • e-mail: kije@praca.gov.pl
 
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Piskorczyk, tel. 665586173, adres email: biuro@opentech.com.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.
 2. Dane w tym dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), do celów realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz innych ustaw.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane w tym dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznie.
 6. Dane w tym dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu  do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
 8. Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Na terenie PUP funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Monitorowana jest przestrzeń wokół urzędu i korytarze PUP
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - monitoring wizyjny


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że:
 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 656-171-17-82
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Piskorczyk, tel. 665586173, adres email: biuro@opentech.com.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.
 2. Dane, w tym dane osobowe są przetwarzane zgodnie zart. 111, 123 i 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęta jest siedziba PUP w Jędrzejowie przy ulicy Okrzei 49B, tj. wejście główne i chodniki do niego prowadzące, parking wewnętrzny oraz droga przejazdowa na parking, korytarze urzędu.
 4. Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane organom ścigania i innym uprawnionym organom. Przetwarzane są w systemie informatycznym
 5. Dane gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres około 4 tygodni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 4 tygodnie.
 6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych a także w zakresie wynikającym z przepisów prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
 7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych użytkowników Facebook


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 656-171-17-82  Dane do kontaktu:
pocztą tradycyjną na adres : ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów,
tel. 41 380-23-74, fax: 41 386-38-93,
e-mail: kije@praca.gov.pl
 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Piskorczyk, tel. 665586173, adres email: biuro@opentech.com.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celów promowania wydarzeń, informacji oraz usług Administratora, poszerzania społeczności użytkowników oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
 4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu.
 5. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego i innych Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania lub polubienia profilu przez Użytkowników.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 8. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 10. Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook") przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield).
Informacja wytworzona przez:
Kamil Drozd , w dniu:  25‑05‑2018 09:21:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Drozd
email: kije@praca.gov.pl tel.:41 380-23-61 fax: 41 386-38-93
, w dniu:  25‑05‑2018 09:21:13
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2024 09:17:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie